Wszystko o:

wzór odpisu aktu urodzenia

Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

warunki cele statutowe i interes społeczny musza występować łącznie. Wzór odpisu zupełnego i skróconego aktu urodzenia, małżeństwa oraz zgonu zawarty jest w przepisach wykonawczych. Za wydanie odpisów, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej przewidziana jest opłata w wysokości 22 zł za odpisy skrócone, 33

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

r., urodził się Adam . Jej akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153 2012 Dowód: - odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz, - przesłuchanie świadków Barbary Wilk, - przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego, Powód przebywał poza granicami kraju w okresie

Pozew o rozwód i alimenty wzór

Wilkowie, wspólne dzieci stron. Dowód: - odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich. W roku 2004 r. pozwany zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i zaczął wyjeżdżać na kilkumiesięczne okresy do pracy do Niemiec. Pozwany z zawodu jest stolarzem. Za granicą pozwany zarabiał dużo

Niegodność dziedziczenia

, Rafał Nowak 8211 syn. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy - odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców Syn Rafał Nowak, nie zważając na podeszły wiek swojego ojca, pobił Jana Nowaka powodując u niego obrzęk mózgu. W wyniku obrażeń Jan Nowak zmarł dnia 14 marca 2011 r. Dowód: - opinia

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Michał Lipski jest synem Anny i Rafała Lipskich. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka Małżeństwo Anny i Rafała Lipskich zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, określając

Wniosek o spis inwentarza wzór

2012 r. Tomaszu Kowalskim, ostatnio zamieszkałym w Katowicach. Uzasadnienie W dniu 14 marca 2012 r. zmarł Tomasz Kowalski, zamieszkały ostatnio w Katowicach. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu. Wnioskodawca jest synem zmarłego. Dowód : - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy. Zmarły Tomasz Nowak

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Janiny Załączam odpis mojego aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia córki Magdaleny oraz syna Michała. Adam Nowak Załączniki: - wyciąg z aktu zgonu Janiny Nowak zmarłej w dniu 10 lutego 2011 r. - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Wilk Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia Michała Nowaka

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

do niego w 1998 r. przed zakończeniem budowy, gdy wykończone były kuchnia, dwa pokoje i łazienka. W 1999 r. uczestnik opuścił wnioskodawczynię, pozostawiając ją z dwójką wspólnych dzieci - Marcinem urodzonym 1993 r. i Adamem urodzonym w 1995 r. Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia Uczestnik

Wzór pozwu o separacje

zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2002 . Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron, Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r.w Warszawie urodziła się córka Magdalena Nowak Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia, Pożycie stron było zgodne do

Dokumenty potrzebne przy stwierdzeniu nabycia spadku

. Pierwszym ważnym dokumentem jest skrócony odpis aktu zgonu zmarłego spadkodawcy akt dostarcza się w przypadku dziedziczenia ustawowego i testamentowego . Następnie: dzieci zmarłego spadkodawcy dostarczają odpisy własnych aktów urodzenia, a także dodatkowo : gdy dzieci są zamężne - odpisy aktów małżeństwa

Kurator dla osoby nieobecnej

. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy Ostatnim miejscem pobytu i zamieszkania Magdaleny Nowak były Katowice. Magdalena Nowak wyjechała w zeszłym roku za granicę i zerwała od tamtej pory wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi. Lokal jaki

Sądowy dział spadku

: Wyciąg z aktu zgonu     Spadkobiercami z mocy ustawy testamentu* są: żona Danuta Nowak, córka Magdalena Baran i syn Rafał Nowak.      Dowód: Odpisy skrócone aktów urodzenia     Innych spadkobierców nie ma. Zapewnienie zostanie złożone ustnie na rozprawie.     Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest w

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

  w dniu 19 kwietnia 2002 r . Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa. Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r urodziła się Magdalena Nowak. Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia. Pożycie stron początkowo układało się dobrze, z czasem jednak pomiędzy stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po

Jak dostać alimenty z zagranicy?

, które mogą być potrzebne: pełnomocnictwo wnioskodawcy udzielone sądowi podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie musi być potwierdzone notarialnie odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku dziecka pozamałżeńskiego potrzebny jest odpis zupełny jego aktu urodzenia odpis aktu małżeństwa w

Wzór pozwu o alimenty

itp.. . Załączniki - Na końcu pozwu podajesz dokumenty, które dołączysz do pozwu oraz do odpisu tego pozwu Dowody - Tutaj podajesz dokumenty, które dołączasz do pozwu. Będą to dowody w sprawie. odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Anna Wilk Załączniki: m. in. 1 odpis skrócony aktu urodzenia, 2 karta informacyjna Szpitala, 3 zaświadczenie lekarza psychiatry, 4 odpisy wniosku i załączników. Specjaliści z różnych dziedzin prawa Masz niecodzienne pytanie prawne? Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

. Uzasadnienie Marzena i Bohdan małżeństwo Nowakowie są rodzicami małoletniego Piotra Nowaka. Dowód : - odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego. Małżeństwo Nowakowie od lat są bezrobotni. Utrzymują się oni z dorywczych nisko płatnych prac oraz zasiłków z opieki społecznej. Rodzice małoletnich są bardzo

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego

samochodowym zginęli rodzice małoletniej Marty Kowalskiej 8211 Joanna i Tomasz Kowalscy. Wnioskodawcy są rodzicami zmarłej Joanny Kowalskiej i dziadkami małoletniej Marty Kowalskiej. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Marty Kowalskiej - odpisy skrócone aktów zgony Joanny i Tomasza Kowalskich. Zmarli do

Wzór pozwu o alimenty dla dziecka

gdzie pracuje, czy ma samochód itp. . Trzeba też zaznaczyć, że prosi się o rozpatrzenie sprawy pod naszą nieobecność może się tak zdarzyć, ze nie damy być rady na rozprawie . Pozew koniecznie musi być własnoręcznie podpisany. Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

dniu 19 kwietnia 2002 r Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron Z małżeństwa tego w dniu 4 marca 2004 r urodziła się Magdalena Nowak. Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia. Pożycie stron układało się początkowo dobrze, choć zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

.in skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, rachunki dotyczące utrzymania dziecka, zaświadczenie z Urzędu Pracy, odpis pozwu, kserokopie załączników. Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych 187 Podobne

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................... ........................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1 odpis pozwu 2 odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego 3 w przypadku dochodzenia wyprawki - zestawienie wydatków + rachunki w 2 egz. google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google_ad_width 336 google

Wypłata becikowego

terenie której mieszkają rodzice nie jest potrzebny meldunek . Wraz z wnioskiem składa się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdzi datę urodzenia dziecka , a także zaświadczenie, ze na dziecko nie brano wcześniej becikowego . Pieniądze zostaną wypłacone w

Jak nabyć spadek, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe ? 1

małżonka zmarłego odpis aktów urodzenia składają dzieci zmarłego Sprawa spadkowa w sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć bez względu na to, ile czasu upłynęło od śmierci spadkodawcy . Ale jeżeli złożysz go przed upływem 6 miesięcy od daty jego śmierci, potrzebne będzie złożenie w

Dziedziczenie - czym jest oraz zasady dziedziczenia

cywilnego odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, które wykażą legitymacje tych osób do udziału w postępowaniu . Sąd w toku tego postępowania może dokonać otwarcia testamentu gdy spadkodawca go po sobie zostawił , a więc odczytać ogłosić ten testament. Postępowanie kończy się stwierdzeniem, które

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

ostatnio zamieszkały w Krakowie, zmarł 18 stycznia 2010r. Dowód : odpis skrócony aktu zgonu. Jego spadkobiercami są : żona Małgorzata Nowak oraz dzieci : syn Marcin Nowak i córka Marta Gaj. Dowód : skrócone odpisy aktów małżeństwa i aktów urodzenia. Spadkodawca nie zostawił testamentu. Żaden ze

Nowe przepisy spadkowe 2011

sądzie Przed wystąpieniem do sądu należy przygotować: akt zgonu spadkodawcy odpis aktów USC gdy należy się do rodziny zmarłego , które potwierdzą pokrewieństwo z nim np. akt urodzenia, jeśli jest się dzieckiem spadkodawcy . Następnie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w który trzeba

Alimenty od dziadków

. ......................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1 odpis pozwu, 2 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 3 odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie, 4 zaświadczenie o wysokości dochodów. To Ci może pomóc Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je

Czy można zmienić nazwisko?

nazwiska na drodze administracyjnej Wniosek można go dostać w urzędzie stanu cywilnego składa się do kierownika USC właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby go składającej. Opłata wynosi 37 zł. Wraz z wnioskiem składa się: odpis zupełny aktu urodzenia odpisy zupełne aktów urodzenia

Rozwód bez orzekania o winie wzór pozwu

okręgu małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich jeszcze tam przebywa, a gdy tak nie jest - sąd, którego okręgu mieszka strona pozwana. Wraz z pozwem składa się następujące dokumenty: skrócony odpis aktu małżeństwa skrócony odpis aktu urodzenia dziecka jeśli małżonkowie

Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ........................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpis skrócony aktu urodzenia, 3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki, 4. odpis pozwu wraz z załącznikami. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód ka wnosi o zwolnienie od

Wzór wniosku o separację

zamieszkania małżonków. 3. O co występują małżonkowie - wniosek należy rozpocząć od przedstawienia swoich żądań. Tak więc małżonkowie wnoszą o separację podaje się swoje imiona, nazwiska oraz daty urodzenia , a następnie trzeba opisać: jak ma wyglądać sposób korzystania z mieszkania, gdy małżonkowie

Pozew o zachowek - wzór

sprawie sygn. akt. II C 167 11. Dowód: akta Sądu Rejonowego w Katowicach. Powódka i pozwana są dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1 2 spadku. Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powódki. Spadek po Piotrze Nowaku to: dom jednorodzinny w Katowicach przy ul

Zaległe alimenty

wyroku zasadzającego alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Postępowanie to wolne jest od opłat. Na podstawie wyroku polskiego sądu można też domagać się wypłaty alimentów w sądzie zagranicznym, właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Uwaga! Wniosek powinien być napisany w

Jakie dokumenty do rozwodu?

Oto one: Akty stanu cywilnego - skrócony odpis aktu małżeństwa aktualny, by sąd w chwili wyrokowania wiedział, że strony są jeszcze małżeństwem oraz odpis aktu urodzenia dziecka ten, który został wydany przy zgłaszaniu narodzin dziecka do USC . Porozumienie dotyczące opieki nad dzieckiem

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

trzeba dołączyć też: zaświadczenie od komornika skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który potwierdzi wiek dziecka odpis orzeczenia sądu o alimentach lub ugody sądowej albo zawartej przed mediatorem kserokopię dowodu osobistego oryginał do wglądu orzeczenie o stopniu

Unieważnienie małżeństwa pozew

. Uzasadnienie Strony zawarły w dniu 18.08.2012 roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach. Dowód: akt małżeństwa stron. Strony nie mają dzieci. Pozwany w roku 2008 poznał Magdalenę Kowalską z domu Engel i z nią zawarł związek małżeński, a z tego małżeństwa urodziło się

Wniosek o urlop ojcowski wzór

8230 8230 8230 .. Z poważaniem 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 .. Twój podpis Załącznik: 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka Podobne wpisy: Minimalne

W jaki sposób uzyskać alimenty z zagranicy?

alimentach pełnomocnictwo dla urzędu zagranicznego, aby mógł w naszym imieniu podejmować działania musi być poświadczone notarialnie odpisy aktu urodzenia dziecka oraz aktu małżeństwa zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, że dziecko kontynuuje naukę jeżeli dziecko ma więcej niż 16 lat Postępowanie jest

Sprawa o nabycie spadku

przy sporządzeniu takiego dokumentu i, co najważniejsze, zgodnie go podpisać. Jeżeli między spadkobiercami wystąpi konflikt, to sprawa może być wtedy rozstrzygnięta tylko przez sadem. Idąc do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą: skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców skrócony odpis

Jak uzyskać rozwód?

Co oprócz pozwu o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego. W pozwie opisujesz, kiedy nastąpił rozkład pożycia i podajesz powód. Wraz z pozwem składasz odpis aktu małżeństwa, odpisy aktu urodzenia dzieci oraz wszelkie dokumenty i zdjęcia , które mogą

Pozew o rozwód - co powinien zawierać pozew o rozwód?

_ad_slot 8328232987 google_ad_width 336 google_ad_height 280 Jak wnieść pozew o rozwód Pamiętaj! Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego: 1. odpis zupełny aktu małżeństwa, 2. odpisy aktów urodzenia dzieci jeżeli są małoletnie 3. zaświadczenie o dochodach. Pozew powinien

USC: nowe zaświadczenia, stara dyskryminacja?

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów . Rozpoczęte prace zmierzają do wyeliminowania z treści

System Rejestrów Państwowych Źródło . Aż 600 błędów w urzędach w związku z uruchomieniem.

dane do nowego. Były też problemy ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Jednak - jak powiedział naszej reporterce rzecznik magistratu - w tym zakresie system działa raz lepiej, raz gorzej, ale działa . Kiedyś odpis aktu urodzenia mogłem dostać od ręki, teraz mam czekać tydzień - narzekał

Co jest potrzebne do becikowego?

składa się w urzędzie gminy: wniosek o wypłatę zapomogi oświadczenie, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego kopię dowodu osobistego wnioskodawcy kopię skróconego aktu urodzenia dziecka. Pamiętaj! Dowód i oryginał odpisu należy mieć przy sobie, by okazać je urzędnikowi. Gdzie składa się

Fundusz alimentacyjny - komu przysługuje?

: zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, które zostały uzyskane w roku kalendarzowym, który poprzedzał złożenie wniosku do funduszu alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach gdy prowadzona jest działalność gospodarcza , dowód osobisty do wglądu , skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie, że

Podział majątku spadek

przedmiotowy dział spadku powinien nastąpić bez spłat. Ponadto w przedmiotowym budynku zamieszkuje od urodzenia i poczyniłem w nim spore nakłady. Miedzy innymi po śmierci matki Barbary Nowak w ciągu ostatnich dwóch lat wydałem na remont około 50.000 złotych, Tymczasem Tomasz Nowak wyprowadził się z tego

Obowiązek alimentacyjny - kto od kogo może domagać się alimentów?

skrócony aktu urodzenia, w przypadku żądania alimentów małżonka od małżonka należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie rozwodu.  Pozew o alimenty powinien być złożony w dwóch egzemplarzach. Sąd wyznaczy rozprawę i wezwie na nią powoda lub jego przedstawiciela ustawowego, a także pozwanego. Sąd

Jak nabyć spadek?

. google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google_ad_width 336 google_ad_height 280 Koszt usługi notarialnej: od 150 zł + odpis za 50 zł. Idąc do notariusza, trzeba zabrać dokumenty: akty urodzenia, akty ślubu dowody tożsamości akty własności akt

Zniesienie separacji

  uczestniczka postępowania          imię, nazwisko, adres zamieszkania,  jeśli znane proszę podać: datę i miejsce urodzenia, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki. Wniosek o zniesienie separacji Wnoszę o :  I. zniesienie separacji małżonków - wnioskodawczyni wnioskodawcy 8230 ... 8230 8230

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Jak napisać wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka? We wniosku opisuje się sprawę jaką sąd ma uregulować. Należy przedłożyć akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci a ponadto wskazuje się: sąd do którego kieruje się wniosek nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie

Jak ustalić wysokość alimentów?

: odpis aktu małżeństwa jeżeli pozywasz współmałżonka odpis aktu urodzenia dziecka jeżeli domagamy się alimentów od ojca lub matki dziecka zaświadczenie, które potwierdzi uprawnienia do żądania alimentów od danej osoby można dołączyć zaświadczenia i pokwitowania, które dokumentują wysokość

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

ustawowy najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów . Gdy pozew wnosi dziecko przeciwko rodzicom do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli alimentów domaga się małżonek lub były małżonek, to w tych przypadkach należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu

Pozew o podwyższenie alimentów - wzór

- uzasadniając pozew należy podać dowody, które go uwiarygodnią. Powinny to być m.in. odpis poprzedniego wyroku w sprawie alimentów, rachunki za utrzymanie dziecka. Załączniki - na końcu wymieniamy załączone dokumenty, jakie dołączyliśmy do pozwu odpis pozwu, powołane dokumenty . Podpis - na końcu pozwu

Złożenie pozwu rozwodowego

dołączyć załączniki.  Mogą to być np.: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te będą potwierdzeniem prawdziwości argumentów wskazanych w uzasadnieniu. Załącznikiem jest także odpis pozwu. Pamiętaj! Powód w uzasadnieniu pozwu rozwodowego

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jakie dokumenty złożyć?

na miejscu należy dołączyć: odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni, odpis wyroku zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej gdy dziecko się tam uczy

Sprawa o alimenty

złóż: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wyrok rozwodowy lub akt ślubu jeżeli nadal jesteś w związku małżeńskim oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo. Uwaga! Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa pozwany rodzic dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego

Fundusz alimentacyjny 2015 r.

stracić prawo jazdy. Pamiętaj ! Obecnie zamiast dostarczenia pliku dokumentów, można złożyć oświadczenia: o dochodach na podstawie PIT za 2010 r. o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub studiowaniu. Przy składaniu wniosku należy okazać także: dowód osobisty skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Kontakty z dzieckiem

też zaproponować, w jaki sposób mają być one uregulowane w przyszłości - powinny to być bardzo konkretne propozycje mp. co druga sobota w godzin. 12-18, wraz z podaniem miejsca spotkań np. mieszkanie dziadków . Wraz z wnioskiem należy złożyć akt urodzenia dziecka. Oprócz wniosku dla sądu trzeba też

Fundusz alimentacyjny 2014

dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł miesięcznie na osobę.  Wraz z wnioskiem należy złożyć odpis wyroku sądu przyznającego alimenty, zaświadczenie lub oświadczenie, że dziecko chodzi do szkoły podstawowej, średniej lub wyższej, zaświadczenie o dochodach o szczegóły pytać w gminie .  Wnioski na

Miejsca:

Katowice (15)
Warta (9)
Warszawa (8)
Janów (8)
Wilków (7)
Adamów (7)
Komorniki (4)
Kraków (3)
Tarnów (2)
Węgrów (1)